REALIZOWANE PROJEKTY 2015

Gmina Zabrze

Utrzymanie ośrodka readaptacyjnego dla osób opuszczających zakłady karne

Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania w ośrodku readaptacyjnym Pobyt w ośrodku readaptacyjnym przez okres roku jest bezpłatny dla beneficjenta.

 
Prowadzenie ośrodka dla osób opuszczających zakłady karne

Wsparcie 10 mężczyzn w procesie readaptacyjnym po odbyciu kary pozbawienia wolności, przebywających w ośrodku - praca z asystentem. Realizacja tego działania przyczyniła się do wypracowania systemu wzajemnego wsparcia
i wzmocniła poczucie własnej skuteczności uczestników

Zabrze – Miasto dla każdego

Projekt realizowany w ramach gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym działalność postpenitencjarna dla osób opuszczających jednostki penitencjarne - grupa wsparcia, zajęcia psychoedukacyjne, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych, psychologiczne, warsztaty muzyczne - nauka gry na instrumentach muzycznych i przygotowanie wraz z grupą uczestników teledysku, konsultacje prawne.

Gmina Bytom

Pomost do zmian

Grupa wsparcia, zajęcia edukacyjne, konsultacje indywidualne, warsztaty muzyczne, spotkania motywacyjne w Areszcie Śledczym w Bytomiu.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Katowicach

 
Pomost do normalności

Celem projektu było utrzymanie i prowadzenie grupy wsparcia - dla osadzonych odbywających wyroki w ZK lub aresztach na terenie Śląska. W ramach tego działania przy współudziale prowadzących certyfikowanych terapeutów budowane jest wzajemne wsparcie wśród uczestników poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami i udzielanie  informacji zwrotnych.

Społeczność terapeutyczna w ośrodku POMOST 

Projekt polegał na realizowaniu spotkań osób przebywających w ośrodku z asystentami. Spotkania mają pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów i wyrabiać nowe zachowania oraz umiejętności społeczne.

Śląski Urząd Wojewódzki

Za murami

Jego celem była profilaktyka HIV/AIDS poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukację z zakresu HIV/AIDS prowadzoną przez wykwalifikowanych terapeutów.

 

autorką powyższych programów jest Anna Kowalczyk-Hasterok
 

 

Mikrogranty Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Pomost do zmian

Celem projektu było podniesienie kompetencji pracowników fundacji oraz doposażenie biura w niezbędny sprzęt do realizacji zadań statutowych.

logo_opp_czarne2.png