REALIZOWANE PROJEKTY 2016

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

 
Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin

Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień.

Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia w ośrodku dla bezdomnych.

Gmina Zabrze

Pomost do zmian

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- poprzez prowadzenie edukacji uzależnień, grup wsparcia. Prowadzenie zajęć edukacyjnych HIV/ADIS. Pomoc w zakwaterowaniu osób opuszczających zakład karny i przebywają w ośrodku readaptacyjnym oraz utrzymanie ośrodka readaptacyjnego.

 

Śląski Urząd Wojewódzki

Za murami

Zajęcia edukacyjne HIV/AIDS na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Katowicach

 
Społeczność terapeutyczna Ośrodka POMOST

Asysta dla osób uzależnionych od alkoholu, które opuściły zakład karny. Prowadzenie społeczności korekcyjnych, mających na celu rozwój umiejętności zachowania abstynencji.

Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin

Organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie problemom uzależnień.

autorką powyższych programów jest Anna Kowalczyk-Hasterok
 

logo_opp_czarne2.png