REALIZOWANE PROJEKTY 2017

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

 
Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin

Organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie problemom uzależnień.

Gmina Zabrze

Pomost do zmian

Pokrywanie kosztów utrzymania beneficjentów ośrodka readaptacyjnego Fundacji Pomost

 

Śląski Urząd Wojewódzki

Pomost do zmian

Program obejmował pracę asystenta readaptacji z podopiecznymi ośrodka, doposażenie oraz utrzymanie Ośrodka.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Katowicach

 
Pomost za Murami

 

Celem projektu było prowadzenie grupy wsparcia dla osadzonych odbywających wyroki w ZK lub aresztach na terenie Śląska. W ramach tego działania przy współudziale prowadzących certyfikowanych terapeutów budowane jest wzajemne wsparcie wśród uczestników, poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami i udzielanie  informacji zwrotnych. Grupy wsparcia, trening zapobiegania nawrotom oraz superwizja zespołu.

 
Ośrodek readaptacyjny POMOST

Projekt polegał na realizowaniu spotkań osób przebywających w ośrodku z asystentami. Spotkania mają pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów i wyrabiać nowe zachowania oraz umiejętności społeczne. Ośrodek, asysta, społeczność.

Krajowe biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 
Program reintegracji byłych więźniów uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Program poświęcony osobom, które zakończyły pobyt w ośrodku, obejmuje prowadzenie grupy motywacyjnej - pozytywnej zmiany, zajęcia dodatkowe mające na celu podnoszenie kompetencji psychospołecznych.

Śląska Pracownia Candis

Program polegający na prowadzeniu zajęć, mających na celu redukcję szkód zażywania marihuany.

autorką powyższych programów jest Anna Kowalczyk-Hasterok
autorem programu "Śląska Pracownia Candis" 
jest Grzegorz Romanow

logo_opp_czarne2.png