REALIZOWANE PROJEKTY 2018

Fundusz Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości

 
Pomost do zmian

Celem projektu jest pomoc postpenitencjarna osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, poprzez realizację indywidualnego programu readaptacji i aktywizację społeczną w ośrodku readaptacyjnym, prowadzonym przez Fundację.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Katowicach

 
Pomost za Murami

 

Celem projektu jest wspieranie osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w dążeniu do wyjścia z nałogu poprzez zajęcia terapeutyczne, treningi zapobiegania nawrotom, grupy wsparcia.

Obóz terapeutyczny - Pomost do normalności

Osobom uczestniczącym w obozie terapeutycznym przez okres 9 dni zapewniono wyżywienie oraz opiekę terapeutyczną. Obóz miał za zadanie pomóc beneficjentom odbudować relacje rodzinne oraz odnalezienie się w budowaniu relacji bez użycia przemocy.

Ośrodek readaptacyjny POMOST

Założeniem projektu jest realizowanie spotkań osób przebywających w ośrodku z asystentami. Spotkania mają pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów i wyrabiać nowe zachowania oraz umiejętności społeczne. Ośrodek, asysta, społeczność.

Gmina Zabrze

POMOST DO ZMIAN – Zabrze miastem dla każdego

Założeniem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wsparcie procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy co najmniej 100 osobom uzależnionym , zagrożonym wykluczeniem społecznym- osobom osadzonym w AŚ i ZK, mieszkańcom Zabrza oraz ośrodka readaptacyjnego POMOST

 

Krajowe biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 
Reintegracja POMOST 2018

Celem zadania jest wsparcie procesu reintegracji społecznej u grupy mężczyzn, którzy zakończyli program adaptacyjno-terapeutyczny realizowany w Ośrodku Readaptacyjnym Fundacji Pomost poprzez udział w warsztatach/ grupie zapobiegania nawrotom, w konsultacjach społecznych oraz poprzez nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem mieszkańców.

Pomost do zmiany 
(Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin)

Celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom od hazardu, wzbudzenie w grupie odbiorców motywacji do kontynuowania zapoczątkowanych zmian, poprawy jakości życia oraz rozpoczęcia terapii jeszcze podczas kary pozbawienia wolności oraz w warunkach wolnościowych.

Śląska Pracownia Candis

Celem projektu jest wzrost wiedzy o uzależnieniu od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie warsztatów zapobiegania nawrotom, grup wsparcia, interwencji oraz konsultacji społecznych. Ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych, a poprzez terapię ma pomagać w poprawie jakości życia.

Śląski Urząd Wojewódzki

Pomost do zmian

Celem projektu było prowadzenie działań doprowadzających do usamodzielnienia się osób, które opuściły zakład karny i przebywają w Ośrodku Readaptacyjnym Pomost min. poprzez wsparcie indywidualnego opiekuna, spotkania z psychologami, doradcami zawodowymi.

 

autorką powyższych programów jest Anna Kowalczyk-Hasterok
autorem programu "Śląska Pracownia Candis" 
jest Grzegorz Romanow

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Employment Bridge to the future

Założeniem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wsparcie procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy co najmniej 100 osobom uzależnionym , zagrożonym wykluczeniem społecznym- osobom osadzonym w AŚ i ZK, mieszkańcom Zabrza oraz ośrodka readaptacyjnego POMOST

 
logo_opp_czarne2.png