REALIZOWANE PROJEKTY 2019

Gmina Zabrze

 
Pomost do zmian – Zabrze miasto dla każdego

Założeniem projektu jest działalność postpenitencjarna dla osób uzależnionych, opuszczających jednostki penitencjarne poprzez wsparcie procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy co najmniej 100 osobom uzależnionym , zagrożonym wykluczeniem społecznym- osobom osadzonym w AŚ i ZK, mieszkańcom Zabrza oraz SOR - społecznego ośrodka readaptacyjnego POMOST

Pomost do bezpieczeństwa - mały grant

Zadanie dotyczy pracy służącej readaptacji społecznej i reintegracji zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne, zagrożonych ubóstwem i bezdomnością i recydywą. Zadanie realizowane jest w obszarze wsparcia terapeutycznego osób opuszczających jednostki penitencjarne, zorientowanego na utrzymanie zatrudnienia – w sumie ok. 21 osób (realizujących zadanie, podlegających uzupełnieniu w razie rozwiązania kontraktu).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Katowicach

 
Pomost za Murami

 

Celem projektu jest wspieranie osób osadzonych, uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w dążeniu do wyjścia z nałogu poprzez zajęcia terapeutyczne, treningi zapobiegania nawrotom, grupy wsparcia.

Krajowe biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 
Śląska Pracownia Candis

Celem projektu jest wzrost wiedzy o uzależnieniu od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie warsztatów zapobiegania nawrotom, grup wsparcia, interwencji oraz konsultacji społecznych. Ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych, a poprzez terapię ma pomagać w poprawie jakości życia.

autorką powyższych programów jest Anna Kowalczyk-Hasterok
autorem programu "Śląska Pracownia Candis" 
jest Grzegorz Romanow

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Employment Bridge to the future

Założeniem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wsparcie procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy co najmniej 100 osobom uzależnionym , zagrożonym wykluczeniem społecznym- osobom osadzonym w AŚ i ZK, mieszkańcom Zabrza oraz ośrodka readaptacyjnego POMOST

logo_opp_czarne2.png