REALIZOWANE PROJEKTY 2020

 

Fundusz Sprawiedliwości

Pomost do zmian - prowadzenie ośrodka readaptacyjnego
 

W dniu 06.12.2019r. Minister Sprawiedliwości występując jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości przyznał Fundacji Pomost środki na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.

W oparciu o zawartą umowę realizujemy program, którego założeniem jest udzielenie wsparcia osobom pozbawionym wolności poprzez program readaptacyjny w SOR Fundacji Pomost.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2020 – 2022.

Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Gmina Zabrze

Pomost do zmian – Zabrze miasto dla każdego

Założeniem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wsparcie procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej w ośrodku readaptacyjnym Fundacji Pomost lub korzystających z punktu konsultacyjnego.

logo_opp_czarne2.png