REALIZOWANE PROJEKTY 2021

Fundusz Sprawiedliwości

Pomost do zmian - prowadzenie ośrodka readaptacyjnego
 

W dniu 06.12.2019r. Minister Sprawiedliwości występując jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości przyznał Fundacji Pomost środki na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.

W oparciu o zawartą umowę realizujemy program, którego założeniem jest udzielenie wsparcia osobom pozbawionym wolności poprzez program readaptacyjny w SOR Fundacji Pomost.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2020 – 2022.

Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 
 

Gmina Zabrze

Twój Pomost

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Zabrze i został złożony w odpowiedzi na konkurs dot. realizacji zadania publicznego.

Celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wsparcie procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy dla co najmniej 100 osób uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańcom Zabrza opuszczającym jednostki penitencjarne, zamieszkałych w ośrodku readaptacyjnym Fundacji Pomost lub korzystających z prowadzonego przez nią punktu konsultacyjnego.


Projekt realizowany będzie w okresie od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 128.400,00 zł, w tym wartość dotacji z budżetu Miasta Zabrze 110.400,00 zł. Pozostała kwota to wkład własny Fundacji.

Krajowe biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 
Reintegracja w Pomoście

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego ds. zdrowia i został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Krajowe Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dot. Realizacji zadania publicznego.

Celem projektu jest wsparcie procesu reintegracji społecznej i zawodowej minimum 50 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym (uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonym procesie leczenia lub będących w trakcie terapii), poprzez ukończenie programu readaptacyjnego realizowanego w Ośrodku Readaptacyjnym Fundacji POMOST. Program jest nastawiony na utrzymanie abstynencji, zwiększenie stopnia samodzielności, poprawę sytuacji socjalnej,  mieszkaniowej, zawodowej, zdobycie/zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz umiejętności  psychospołecznych, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz problemów prawnych/ urzędowych.


Projekt realizowany będzie w okresie od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 60.600,00 zł, w tym wartość dotacji celowej z budżetu państwa 30.000,00 zł. Pozostała kwota to wkład własny Fundacji.
 

 
Śląska Pracownia Candis

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego ds. zdrowia i został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Krajowe Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dot. Realizacji zadania publicznego.

Celem projektu jest ochrona zdrowia poprzez uczestnictwo w programie terapii 30 użytkowników przetworów konopi, osób powyżej 16 roku życia. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci warsztatów zapobiegania nawrotom, grup wsparcia, interwencji oraz konsultacji społecznych. Wsparciem w zakresie rozwiązywania problemów prawnych wynikających z używania konopi zostaną objęte także rodziny uczestników. 


Projekt realizowany będzie w okresie od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 45.800,00 zł, w tym wartość dotacji celowej z budżetu państwa 43.400,00 zł. Pozostała kwota to wkład własny Fundacji.

autorką powyższych programów jest Anna Kowalczyk-Hasterok
autorem programu "Śląska Pracownia Candis" 
jest Grzegorz Romanow

Regionalne Program Operacyjny
Województwa Śląskiego

Twój Pomost
kompleksowy program aktywizacji osób opuszczających jednostki penitencjarne

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 45 mężczyzn w wieku 18+ opuszczających jednostki penitencjarne z terenu subregionu centralnego, którzy zostaną przyjęci do Ośrodka Readaptacyjnego Fundacji Pomost. 

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie z zakresu wychodzenia z uzależnień, pracy z psychologiem, terapeutą, prawnikiem, a także będą uczestniczyć
w treningach kompetencji społecznych oraz w doradztwie zawodowym, szkoleniach i kursach zawodowych. 

 

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowany z Funduszy EOG
Obszar 3
Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Program rozwoju działalności rzeczniczej
i readaptacyjnej więźniów

Celem projektu jest wsparcie osób przebywających w zakładach karnych oraz opuszczających jednostki penitencjarne w trudnym procesie resocjalizacji i objęcie ich kompleksowym programem wsparcia w postaci stworzenia przestrzeni do pracy nad sobą, przygotowaniem ich do powrotu do społeczeństwa.

W ramach projektu zostanie powołane społeczne Biuro praw oraz aktywnej readaptacji byłych więźniów, system wsparcia więźniów w wymiarze działań rzeczniczych, a także opracowany zostanie Program rozwoju działalności rzeczniczej i readaptacyjnej więźniów wraz z metodyką.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 100 więźniów.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie z zakresu wychodzenia z uzależnień, pracy z psychologiem, terapeutą, prawnikiem, a także będą uczestniczyć
w treningach kompetencji społecznych oraz w doradztwie zawodowym, szkoleniach i kursach zawodowych. 

 
logo_opp_czarne2.png