Projekt Fundacji Rozwoju KUL, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Projekt realizowany w latach 2017-2019 w partnerstwie z: Fundacją POMOST, Miastem Zabrze, Stowarzyszeniem „Saint Luke's Support Association”, Fundacją Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe przez Fundację Rozwoju KUL.

Cel główny projektu to wdrożone nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie z zakresu aktywizacji zawodowej: Employment Bridge Model oraz 4 moduły wspierające dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi - przez 16 NGO jako Społeczne Ośrodki Readaptacyjne SOR na podstawie franczyzy społecznej - umożliwiające zwiększenie efektywności aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym (więźniowie) do 2019 roku.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
 • Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym - 16.

 • Liczba instytucji, które współpracując z partnerem zagranicznym podczas testowania wypracowanego rozwiązania uzyskały skuteczność i efektywność swoich działań - 1.

 • Liczba instytucji (NGO jako franczyzowych SOR), które wdrożyły wypracowane nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie dla zwiększenia efektywności aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym (więźniowie) - 16.

 • Liczba osób - kadry SOR, którzy nabyli kompetencje w zakresie użytkowania wypracowanego nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania franczyzowego SOR - 128 osób

 • Liczba pracowników instytucji otoczenia SOR, którzy nabyli kompetencje w zakresie stosowania wypracowanego nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania dla wsparcia NGO jako franczyzowych SOR - 80 osób

 • Liczba instytucji, które w wyniku rekomendacji zadeklarowały skuteczną trwałość stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej - 15.

 • Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie - 3.

 • Liczba wypracowanych przez instytucje rozwiązań - 5.

 • Liczba przetestowanych rozwiązań (MODELI) w grupie docelowej projektu z wsparciem partnera ponadnarodowego - 1.

 • Liczba opracowanych przez instytucje nowatorskich i kompleksowych rozwiązań z wsparciem partnera ponadnarodowego - 1.

 • Liczba wypracowanych kompleksowych rekomendacji dla instytucji użytkowników zapewniających skuteczną trwałość stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej - 1.

 

Grupa docelowa projektu: 
 • 1 NGO (POMOST) jako Centralny SOR franczyzodawca,

 • 16 NGO jako wdrażające franczyzowo SOR (1 na województwo),

 • 128 osób: przedstawiciele 16 NGO jako wdrażające franczyzowo SOR,

 • 80 osób z wspierających 80 instytucji otoczenia SOR.

 

Zadania:
 • przygotowanie rozwiązania

 • testowanie

 • analiza efektów testowanego rozwiązania

 • opracowanie ostatecznej wersji produktu

 • działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki

 • wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika

 

Wartość budżetu projektu: 969.700,00 PLN, w tym dofinansowanie: 935.900,00 PLN

logo_opp_czarne2.png