IDEA

Fundacja Pomost powstała w 2012 roku z inicjatywy Edwarda Szeligi, byłego więźnia. 

Dzięki swoim działaniom Fundacja wprowadza potrzebną zmianę społeczną.

Zresocjalizowani więźniowie to oszczędność dla urzędów
i bezpieczeństwo dla mieszkańców.

Fundacja funkcjonuje dzięki wsparciu osób prywatnych
i instytucji publicznych.

 
 

Rozumiemy jak trudno odnaleźć się po powrocie na wolność, jak wiele wysiłku potrzeba,
aby ułożyć swoje życie od nowa i nie wrócić do dawnego życia.

 

Program

Nasz program terapeutyczno-adaptacyjny daje szansę na powrót do społeczeństwa i wspiera osoby, które mają odwagę zmieniać swoje życie.

 

Zespół

Działania są prowadzone przy współpracy specjalistów z dziedziny terapii uzależnień, psychologii, psychoterapii, kuratorów, pracowników socjalnych oraz osób, które mają za sobą pobyt w zakładzie karnym.

Co robimy?

 

 • Prowadzimy ośrodek readaptacyjny. 

 • Prowadzimy punkt konsultacyjny dla osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin.

 • Prowadzimy mieszkania readaptacyjne.

 • Tworzymy i prowadzimy grupy wsparcia w zakładach karnych.

 • Prowadzimy warsztaty oraz szkolenia dotyczące pracy z osobami po odbyciu kary pozbawienia wolności.

 • Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych.

 • Udzielamy wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z integracją i adaptacją społeczną osobom opuszczającym zakłady karne, bądź inne placówki penitencjarne.

Cele statutowe
 • Ograniczanie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających Zakłady Karne.

 • Pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności.

 • Organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych.

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych.

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Ochrona i promocja zdrowia.

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 • Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

 • Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 • Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 • Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

 • Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 • Działalność charytatywna.

 

Realizujemy cele w szczególności poprzez:
 • Tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych i mieszkań readaptacyjnych, mających na celu zarówno pomoc osobom opuszczającym zakłady karne, jak również szeroko pojęte dobro i bezpieczeństwo społeczne.

 • Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych, z wyłącznym przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

 • Inspirowanie i organizowanie działalności kulturalnej, naukowej, szkoleniowej, wydawniczej oraz inne formy działalności popularyzujące cele Fundacji.

 • Podejmowanie współpracy z podmiotami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które stawiają sobie podobne cele, co Fundację.

 • Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.

 • Organizowanie imprez masowych, akcji charytatywnych, wystaw, odczytów, prelekcji, zbiórek publicznych oraz innych form propagujących działalność Fundacji.

 • Współpracę z osobami i instytucjami zmierzającymi do realizacji celów statutowych Fundacji, w tym z przedstawicielami nauki, kultury i sztuki oraz samorządami lokalnymi.

 • Pozyskiwanie mieszkań i ich prowadzenie wraz z osobami opuszczającymi zakłady karne.

 • Inne działania sprzyjające osiąganiu statutowych celów Organizacji.

 • Współpracę z zakładami karnymi.

 • Tworzenie grup wsparcia w zakładach karnych.

 • Propagowanie problematyki o charakterze penitencjarnym i postpenitencjarnym.

 • Prowadzenie warsztatów i szkoleń dotyczących : uzależnień oraz szeroko rozumianej patologii społecznej.

 • Organizowanie warsztatów zawodowych dla osób skazanych.

 • Udzielanie pomocy osobom skazanym oraz ich rodzinom, szczególnie w zakresie pomocy:

  • moralnej,

  • materialnej,

  • prawnej,

  • poradnictwa.

Chcesz nas wspierać?

 
logo_opp_czarne2.png