W dniu 06.12.2019r. Minister Sprawiedliwości występując jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości przyznał Fundacji Pomost środki na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.

 

W oparciu o zawartą umowę realizujemy program, którego założeniem jest udzielenie wsparcia osobom pozbawionym wolności poprzez program readaptacyjny w SOR Fundacji Pomost. Okres realizacji projektu przypada na lata 2020 – 2022.


Projekt dofinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 752.301,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 759.900,00 zł.

logo_opp_czarne2.png