Program rozwoju działalności rzeczniczej
i readaptacyjnej więźniów

Projekt realizowany jest w ramach programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowanego z Funduszy EOG
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Celem projektu jest wsparcie osób przebywających w zakładach karnych oraz opuszczających jednostki penitencjarne w trudnym procesie resocjalizacji i objęcie ich kompleksowym programem wsparcia w postaci stworzenia przestrzeni do pracy nad sobą, przygotowaniem ich do powrotu do społeczeństwa.

W ramach projektu zostanie powołane społeczne Biuro praw oraz aktywnej readaptacji byłych więźniów, system wsparcia więźniów w wymiarze działań rzeczniczych, a także opracowany zostanie Program rozwoju działalności rzeczniczej i readaptacyjnej więźniów wraz z metodyką.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 100 więźniów.


Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

 


Całkowita wartość projektu wynosi 64.760,00 EUR. W projekcie nie jest wymagany wkład własny.

20210308_192658 (1).jpg

Nasi Selfadwokaci - Tomek, Mirek i Marcin - z zaangażowaniem uczestniczą w szkoleniach przygotowujących ich do nowej roli rzeczników spraw więźniów. Rzecznicy prowadzić będą działania promocyjne w jednostkach penitencjarnych, rzecznicze w instytucjach pomocowych, animacyjne w celu kreowanie pozytywnego wizerunku byłych więźniów w środowisku lokalnym.

Szkolenie ma na celu podniesienie i rozwój kompetencji uczestników potrzebnych do efektywnego działania na rzecz readaptacji 

społecznej byłych więźniów. 

159143482_2955495944729644_6205838169486

W ramach dotacji zakupiliśmy sprzęt wideokonferencyjny, który pozwala nam na profesjonalne prowadzenie zajęć w Zakładach Karnych, spotkań informacyjnych z udziałem Selfadwokatów, seminariów, wykładów, szkoleń, 

Dzięki działaniom fundraisingowym pozyskaliśmy na początku roku od Zabrzańskiej firmy STAKOM materiały budowlane, które umożliwiły Selfadwokatom m.in. remont Biura praw i aktywnej readaptacji byłych więźniów.

Prężnie działa także licytacja na rzecz Fundacji Pomost, na której licytowane są przedmioty przekazywane od naszych darczyńców: https://www.facebook.com/groups/licytacjedlapomostu

logo_opp_czarne2.png