PUNKT KONSULTACYJNY

Celem pracy Punku Konsultacyjnego jest organizacja spraw związanych
z pobytem osób w ośrodku oraz pomoc psychologiczna, socjalna i prawna dla jego mieszkańców.

W zakres obowiązków Punktu  Konsultacyjnego wchodzi również zarządzanie ruchem mieszkańców
ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach penitencjarnych wyrażających chęć uczestnictwa w programie readaptacji Ośrodka.
Ponadto Punkt Konsultacyjny zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej dla rodzin i bliskich osób pozbawionych wolności, a także świadczy usługi konsultacji psychologicznej.

Zadania Punktu Konsultacyjnego są zdefiniowane w pięciu obszarach.

Zapisy do Ośrodka oraz stały monitoring potwierdzania chęci przybycia przez osoby zgłaszające się.
 • tworzenie list głównych i rezerwowych dla osób zgłaszających się oraz ich stała aktualizacja,

 • udzielanie wszelkich informacji osobom zainteresowanym pobytem w ośrodku oraz uczestnictwem w programie readaptacji już na etapie zapisów,

 • wstępna weryfikacja osób zgłaszających się po raz pierwszy pod kątem spełnienia wymagań regulaminu Ośrodka.

Przyjęcie do Ośrodka
 • przeprowadzenie wywiadu wstępnego przez psychologa, ocena zasadności przyjęcia do Ośrodka, możliwości uczestnictwa
  w programie readaptacji oraz stanu psychofizycznego osoby zgłaszającej się - decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia podejmuje psycholog Punktu Konsultacyjnego po przeprowadzonym wywiadzie, w przypadku wątpliwości co do zasadności przyjęcia wnosi sprawę na cotygodniowe zebranie kadry Punktu Konsultacyjnego, gdzie podejmowana jest ostateczna decyzja,

 • wypełnienie niezbędnej dokumentacji w tym kontraktu na pobyt w ośrodku,

 • zapoznanie nowo przyjętej osoby z regulaminem ośrodka oraz procedurami,

 • zakwaterowanie nowo przyjętej osoby.

Dokumentacja w Punkcie
 • bieżąca aktualizacja list mieszkańców, zapisów do ośrodka, kontraktów,

 • wystawianie wszelkich zaświadczeń i opinii dla mieszkańców Ośrodka niezbędnych w urzędach, nadzorze kuratorskim, postępowaniach komorniczych, sądowych itp.,

 • wystawianie wszelkich zaświadczeń i opinii dla mieszkańców mieszkań readaptacyjnych niezbędnych w urzędach, nadzorze kuratorskim, postępowaniach komorniczych, sądowych itp.,

 • wystawianie wszelkich zaświadczeń dla osób przebywających w jednostkach penitencjarnych chcących skorzystać z programu readaptacji w Ośrodku,

 • sporządzanie i rejestracja korespondencji dotyczącej i dla mieszkańców Ośrodka oraz osób przebywających w jednostkach penitencjarnych i ich rodzin z uwzględnieniem przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych RODO,

 • sporządzanie i rejestracja korespondencji z instytucjami z uwzględnieniem przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych RODO,

 • pomoc mieszkańcom Ośrodka w pisaniu CV, listów motywacyjnych, sporządzaniu wniosków mieszkaniowych, meldunkowych, oświadczeń, itp..

Statystyka Ośrodka
 • prowadzenie statystyk z działalności Ośrodka dla Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz dla instytucji współpracujących z w/w oraz dla podmiotów ogłaszających konkursy na finansowanie działalności zgodnej ze statusem Fundacji oraz podmiotów działających na rzecz osób pozbawionych wolności dotyczących:

  • osób przebywających w ośrodku,

  • osób z ukończonym programem readaptacji,

  • usług wykonanych na rzecz osób przebywających w jednostkach penitencjarnych,

  • usług wykonanych na rzecz rodzin i bliskich osób przebywających w jednostkach penitencjarnych,

  • osób przebywających w mieszkaniach readaptacyjnych,

  • udziału w projektach i konkursach na pozyskanie środków na finansowanie działalności.

Działalność zewnętrzna Punktu Konsultacyjnego
 • odpowiedzialność za współpracę i kontakt z wszelkimi instytucjami tj. Policja Urząd Miejski, jednostki pomocy społecznej, Urząd Pracy, Kuratorzy Sądowi itp.,

 • organizowanie pracy zespołu interdyscyplinarnego,

 • bezpłatne prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób doświadczonych pozbawieniem wolności ich rodzin i bliskich, a także dla chętnych mieszkańców Gminy Zabrze codziennie w godz. 8-17 w Punkcie Konsultacyjnym na terenie Ośrodka,

 • zapewnienie pomocy prawnej w kooperacji z prawnikiem współpracującym z Fundacją po wcześniejszym umówieniu terminu,

 • poszukiwanie instytucji i osób zainteresowanych współpracą na rzecz osób pozbawionych wolności lub wsparciem statutowej działalności Fundacji, 

 • promocja Fundacji w mediach społecznościowych, prowadzenie strony internetowej, Facebook, itp.,

 • udzielanie wszelkich informacji osobom zainteresowanym i ich bliskim pobytem w ośrodku oraz uczestnictwem w programie readaptacji,

 • udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy poza Fundacją dla osób doświadczonych pozbawieniem wolności.

 

 

Punkt Konsultacyjny pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 17, a dla osób zgłaszających się do Ośrodka na pobyt oraz osób potwierdzających zgłoszenie do programu codziennie w godz. 8-21.

W skład zespołu Punktu Konsultacyjnego wchodzi:

 •  3 psychologów w tym 2 specjalistów terapii uzależnień

 •  1 instruktor terapii uzależnień.

logo_opp_czarne2.png