SZKOLENIA

Zakładanie i prowadzenie Społecznego Ośrodka Readaptacji

Szkolenie finansowane w ramach projektu
„Employment Bridge to the Future”,
uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia

16 szkoleń wojewódzkich

trwa nabór na rok 2019 w niektórych województwach

 

oferta dla NGO, pracowników wymiaru sprawiedliwości, Służby Więziennej, jednostek publicznych

Zapraszamy do udziału w spotkaniach upowszechniająco-wdrażających w ramach realizacji projektu Employment Bridge to the future, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. IV. Innowacje społeczne  i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, przewidujemy w okresie lipiec-październik 2019 r. wdrażanie opracowanych rozwiązań readaptacyjnych Społeczny Ośrodek Readaptacji (SOR).  

Wstępny plan szkolenia
 • charakterystyka zachowań interpersonalnych osób opuszczających zakład karny,

 • wstępna diagnoza kompetencji oraz trudności osoby opuszczającej zakład karny,

 • dopasowanie celów do możliwości Klienta,

 • narzędzia wykorzystywane do pracy z byłymi osadzonymi.

 

Spotkania będą miały formę szkoleniowo-doradczą. Przeznaczone są dla pracowników podmiotów, w ramach których utworzony zostanie SOR lub wdrażających w swoje struktury wybrane rozwiązania zaproponowane w ramach SOR oraz osób współpracujących (otoczenia społecznego SOR). Szkolenia prowadzą pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz zespół Fundacji POMOST.

 

Zrealizowanych zostanie 40 godzin szkoleń (5 dni x 8 godz.) oraz prowadzone będzie, w miarę potrzeb podmiotu, doradztwo wdrożeniowe na miejscu oraz interaktywnie. W szkoleniach może wziąć udział 16 osób  z każdego województwa. Zapewniamy, podczas szkoleń, środki na wynajem sali szkoleniowej oraz pokrywamy koszty cateringu.  

Program szkolenia 

dzień 1. Ogólna koncepcja SOR oparta o wyniki badań naukowych i dotychczasowych projektów. 
dzień 2. Omówienie modelu teoretycznego i poszczególnych modułów składających się na SOR. 
dzień 3. Struktura i funkcje SOR, zasoby niezbędne do uruchomienia Ośrodka, zarządzanie. 
dzień 4. Metody pracy w SOR – diagnoza i planowanie działań, indywidualne plany readaptacji społecznej.

dzień 5. Metody pracy w SOR – metody oddziaływań readaptacyjnych w SOR. 


Metody pracy 

Szkolenie obejmuje wykłady oraz część warsztatową. 

Prowadzący:
 • Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - Prorektor ds. Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 2016 r.); Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008-2012); Kierownik     Katedry     Psychoprofilaktyki     Społecznej     w     Instytucie     psychologii KUL  (od 2008); pełnomocnik Rektora KUL ds. profilaktyki i spraw związanych z bezpieczeństwem (od 2004); Kierownik Podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w KUL (2006-2012); Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej  w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009). 

 • Dr Joanna Chwaszcz - Doktor nauk  humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt  w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie  Psychologii KUL.

 • Dr Marek Białach - trener, doradca, wykładowca akademicki, konsultant. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii gospodarki. Menedżer, praktyk i ewaluator projektów społecznych, gospodarczych, innowacyjnych, badawczo rozwojowych, współfinansowanych  z Funduszy Europejskich realizowanych przy współpracy przedsiębiorstw, sektora nauki, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.  

 • Mgr Marta Kostuś – psycholog, specjalista terapii uzależnień PARPA w trakcie certyfikacji, specjalista readaptacji osób opuszczających ZK, Fundacja POMOST.

 • Mgr Katarzyna Majda – kierownik SOR w Zabrzu, psycholog, specjalista terapii uzależnień KBds.PN w trakcie certyfikacji, specjalista readaptacji osób opuszczających ZK, Fundacja POMOST.

 • Mgr Małgorzat Michalska – psycholog, pedagog resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień KBds.PN, specjalista readaptacji osób opuszczających ZK, Fundacja POMOST. 

 • Edward Szeliga - dyrektor SOR w Zabrzu, prezes zarządu Fundacji POMOST i inicjator jej działań, specjalista readaptacji osób opuszczających ZK. Specjalista terapii uzależnień KBds.PN, trener diagnozowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację byłych więźniów, streetworker. 

 • Mgr Piotr Wieczorkowski - psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista terapii uzależnień KBds.PN, trener diagnozowania, i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację byłych więźniów, Fundacja POMOST. 

 • Mgr Janina Zawisza - menager zarządzania zasobami ludzkimi, absolutorium z psychologii, specjalista terapii uzależnień KBds.PN w trakcie certyfikacji, specjalista readaptacji osób opuszczających ZK, Fundacja POMOST 
   

Organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów wynajęcia sali, catering.

Szczegóły dotyczące miejsca oraz terminu są ustalane z organizatorem lokalnym w województwie.

logo_opp_czarne2.png