Twój Pomost
kompleksowy program aktywizacji osób opuszczających jednostki penitencjarne

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 45 mężczyzn w wieku 18+ opuszczających jednostki penitencjarne z terenu subregionu centralnego, którzy zostaną przyjęci do Ośrodka Readaptacyjnego Fundacji Pomost. 

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie z zakresu wychodzenia z uzależnień, pracy z psychologiem, terapeutą, prawnikiem, a także będą uczestniczyć w treningach kompetencji społecznych oraz w doradztwie zawodowym, szkoleniach i kursach zawodowych. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 749.944,65 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) wynosi 637.452,95  zł, dotacja celowa z budżetu państwa (10%) 74.994,46 zł, natomiast wkład własny beneficjenta (5%) 37.497,24 zł.

logo_opp_czarne2.png